Geen producten (0)
Geen producten (0)

Motogadget M-unit blue met smartphone app

€ 326,95 € 294,25 (inclusief btw 21%)
Omschrijving

Motogadget M-unit blue met smartphone app

 

De Motogadget m-Unit Blue is de toekomst voor je motorfiets. Met Smartphone App en vele gave opties zorgt dit elektronische hart ervoor dat jouw project high-tech wordt.

 

Details
Het nieuwe m.unit blue is verder gegaan van de bestaande vorige versie door een aanzienlijke ontwikkeling en verbeteringen te ondergaan. Het is nu uitgerust met 12 ingangen en 10 uitgangen, vervangbare kabelklemmen van hoge kwaliteit en, met name, Bluetooth® LE. Hiermee kan het m.unit blue worden verbonden met onze 'm.ride'-app voor smartphones. Deze functie is uniek voor motoraccessoires.

De m.ride-app beheert het volledige setup- en alarmsysteem. Foutdiagnostiek kan ook worden uitgevoerd tijdens het gebruik en zonder de m. Unit te hoeven verwijderen. De veilige, gecodeerde Keyless Go-functie kan ook worden gebruikt.

Wanneer deze functie is geactiveerd en u uw motor nadert met uw smartphone, wordt het ingebouwde elektrische systeem geactiveerd en staat de motor klaar om te starten.

De m.unit blue is de digitale besturingseenheid voor uw motorfiets - het hart van het gehele boordnet. Het kan worden bediend met behulp van knoppen of met behulp van conventionele stuurschakelaars. Het bestuurt alle noodzakelijke componenten op het voertuig terwijl ook de zekeringfuncties worden uitgevoerd.

Er zijn aanzienlijk minder relais en afzonderlijke componenten in de kabelboom en het voertuig kan met minder inspanning opnieuw worden bekabeld in een zeer korte tijd.

Bij gebruik van de m.knop worden alle schakelaaraansluitingen gereduceerd tot één enkele kabel.

 

Functies ZONDER smartphone en m.ride App
Voltooi de digitale besturing met behulp van knoppen die mogelijk zijn met 4 of 5 knoppen.
Volledige vervanging voor de zekeringkast. 10 onafhankelijke circuits worden digitaal bewaakt en uitgeschakeld als er fouten zijn. Nadat de fout is verholpen, wordt de veiligheidsfunctie automatisch gereset.
Geïntegreerd alarmsysteem dat in elke positie kan worden geïnstalleerd.
Geïntegreerd, digitaal knipperlichtrelais dat belastingonafhankelijk is; automatische uitschakeling optioneel en kan worden ingesteld; m.wave-modus kan worden geselecteerd.
Geïntegreerd waarschuwingslichtje.
Het richtingaanwijzer kan optioneel als richtingaanwijzer worden ingesteld.
Geïntegreerd parkeerlicht en koplamp knipperen.
Lo-beam en Hi-beam (tot 200 W geschakelde capaciteit) kunnen worden bediend met slechts één knop.
Geïntegreerde, digitale remlichtmodulator; knipperende modus kan worden geprogrammeerd.
Acceleratiegestuurd noodremlicht (automatisch waarschuwingssignaal).
Geïntegreerd startrelais voor het startsysteem met elektromagnetische klep (tot 30 A geschakelde capaciteit).
Intelligent en configureerbaar beheer / uitschakeling van energieverbruikende apparaten zodat de maximale startenergie van de batterij kan worden gebruikt bij het starten van de motorfiets.
Geïntegreerd, digitaal hoornrelais.
Twee configureerbare extra uitgangen AUX1 en AUX2.
Diagnostiekfunctie voor het toewijzen van ingangen, uitgangen, circuitschakelingsstatus, kortsluitdiagnostiek etc.
Met kalibratie en stroommeting kunnen storingen op alle lampen worden gedetecteerd.

Functies MET smartphone en m.ride-app
Versleutelde verbinding via Bluetooth® LE (Low Energy) voor bescherming tegen manipulatie en een lager energieverbruik van smartphones en m. Unit blue.
Keyless Go (het ingebouwde elektrische systeem wordt ingeschakeld wanneer u de motor nadert met uw smartphone).
Alarmgebeurtenissen worden via Bluetooth® naar de app verzonden (met datum, tijd, voertuig op de vloer, enz.).
Alarmsysteemmodus en gevoeligheid kunnen worden aangepast.
De spanning aan boord kan worden gecontroleerd in de App.
Diagnostiek op alle in- en uitgangen; stroom-, spanning- en apparaattemperatuurmeting.
Realtime audio-foutmeldingen uitgegeven via de helm-headset.
Uitgangen kunnen handmatig via de smartphone worden geschakeld (behalve voor de starter).
Firmware-updates overal beschikbaar via smartphone en app zonder verwijdering.
Het instellingenmenu kan overal zonder problemen via smartphone en app worden geconfigureerd.
Snelheidsmeter input voor het vergelijken van het aantal kilometers met m.ride kan worden gebruikt voor voertuigbeheer met automatische waarschuwingen voor onderhoudstaken, de staat van de banden, ketting, remblokken, olie, bedieningsvloeistoffen, bougies enz.
Logboek voor het registreren van ritten en het weergeven van de voertuigstatus, alarmgebeurtenissen en onderhoudstaken.
Positie-indicatie en Ping! voor hulp bij het lokaliseren van het voertuig.
LIN-busverbinding voor aansluiting op compatibele motogadget-producten op een later tijdstip.

Technische benodigdheden
De m.ride-app is nu beschikbaar voor Android (vanaf versie 6.0) en voor iOS (vanaf iPhone 5) kort daarna. De moderne Bluetooth® LE wordt gebruikt om het m.unit blauw met de smartphone te koppelen. Dit vereist bepaalde vereisten voor de hardware van de smartphone.

De volgende Android-modellen zijn momenteel compatibel:

Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
Samsung Galaxy S6 / S6 Edge
Samsung Galaxy S5 / S5 Neo
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Tab A (2016)
Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Samsung Galaxy Tab S2 10.5
Google Pixel / Pixel XL
Google Nexus 5
Google Nexus 5X
LG G4
LG G5
Sony Experia Z3 Compact
OnePlus 3 / OnePlus 3T
Huawei P9 / P9 Plus

We zijn van plan om de komende weken verdere smartphonemodellen compatibel te maken. Houd er rekening mee dat we prioriteiten moeten stellen en niet elk afzonderlijk apparaat kunnen overwegen.

Meer informatie over de app is te vinden op mride.de of in Google Pl

Details
The new m.unit blue has moved on from the established previous version by undergoing significant development and improvements. It is now equipped with 12 inputs and 10 outputs, replaceable high-quality cable clamps and, most notably, Bluetooth® LE. This enables the m.unit blue to be connected to our ‘m.ride’ smartphone App. This feature is unique for motorbike accessories.

The m.ride App manages the entire setup and alarm system. Fault diagnostics can also be performed during operation and without having to remove the m.unit. The secure, encrypted Keyless Go function can also be used.

When this function is activated and you approach your motorbike with your smartphone, the on-board electrical system is activated and the motorbike is ready to be started.

The m.unit blue is the digital control unit for your motorbike – the heart of the entire on-board electrical system. It can be operated using buttons or using conventional handlebar switches. It controls all necessary components on the vehicle while also performing fuse functions.

There are considerably fewer relays and individual components in the wiring harness and the vehicle can be rewired with less effort in a very short amount of time.

When using the m.button, all switch connections are reduced to one single cable.


Features WITHOUT smartphone and m.ride App
Complete digital control using buttons possible with 4 or 5-button operation.
Complete replacement for the fuse box. 10 independent circuits are digitally monitored and switched off if there are faults. After the fault is rectified, the safety function is automatically reset.
Integrated alarm system that can be installed in any position.
Integrated, digital flasher relay that is load-independent; automatic switch-off optional and can be set; m.wave mode can be selected.
Integrated hazard warning light.
Turn signal can optionally be set as a positioning light.
Integrated parking light and headlight flashing.
Lo-beam and Hi-beam (up to 200 W switched capacity) can be controlled using only one button.
Integrated, digital brake light modulator; flashing mode can be programmed.
Acceleration-controlled emergency brake light (automatic warning signal).
Integrated starter relay for the starter system with solenoid (up to 30 A switched capacity).
Intelligent and configurable management/switch-off of power consuming devices so that the maximum starting energy from the battery can be used when starting the motorbike.
Integrated, digital horn relay.
Two configurable additional outputs AUX1 and AUX2.
Diagnostics function for assigning inputs, outputs, the circuit switching status, short circuit diagnostics etc.
Calibration and current measurement enables faults to be detected on all lamps.

Features WITH smartphone and m.ride App
Encrypted connection via Bluetooth® LE (Low Energy) for manipulation protection and lower smartphone and m.unit blue energy usage.
Keyless Go (the on-board electrical system is switched on when you approach the motorbike with your smartphone).
Alarm events are sent via Bluetooth® to the App (with date, time, vehicle on the floor etc.).
Alarm system mode and sensitivity can be adjusted.
The on board voltage can be monitored in the App.
Diagnostics on all inputs and outputs; current, voltage and device temperature measurement.
Real-time audio fault messages issued via the helmet headset.
Outputs can be switched manually via smartphone (except for starter).
Firmware updates provided anywhere via smartphone and App without removal.
Setup menu can be configured anywhere via smartphone and App without removal.
Speedometer input for comparing the vehicle mileage with m.ride can be used for vehicle management with automatic alerts for maintenance tasks, the condition of the tires, chain, brake pads, oil, operating fluids, spark plugs etc.
Logbook for recording journeys and displaying the vehicle status, alarm events and maintenance tasks.
Parking position display and Ping! for help locating the vehicle.
LIN bus connection for connecting to compatible motogadget products at a later date.

Technical requirements
The m.ride App is now available for Android (from version 6.0) and for iOS (from iPhone 5) shortly thereafter. The modern Bluetooth® LE is used to couple the m.unit blue with the smartphone. This requires certain requirements for the smartphone’s hardware.

The following Android models are currently compatible:

Samsung Galaxy S7/S7 Edge
Samsung Galaxy S6/S6 Edge
Samsung Galaxy S5/S5 Neo
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Tab A (2016)
Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Samsung Galaxy Tab S2 10.5
Google Pixel/ Pixel XL
Google Nexus 5
Google Nexus 5X
LG G4
LG G5
Sony Experia Z3 Compact
OnePlus 3/OnePlus 3T
Huawei P9/ P9 Plus

We intend to make further smartphone models compatible in the next few weeks. Please note that we have to determine priorities and cannot consider every single device.

Further information on the App can be found at mride.de or in Google Play.


Scope of delivery
m.unit blue
Approx. 50 cm connecting cable for battery positive terminal with 10 mm² cross section
2 cable eyes
1 x M5 stainless steel bolt
2 x M5 stainless steel bolts with nut
1 x speed sensor with 2 magnets
Detailed installation and operating instructions

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.